Regulamin dla Kupujących uczestniczących w testach konsumenckich obowiązujący do 28.03

Niniejszy Regulamin Kupującego/Gościa (zwany dalej „Regulaminem”) określa zasady, zakres i warunki świadczenia usług w ramach platformy Wszystko.pl przez spółkę Wszystko.pl sp. z o.o. (zwaną dalej „Administratorem”) z siedzibą w Krakowie przy ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000; NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000,00  zł i został wpłacony w całości.

Preambuła

Witamy na platformie Wszystko.pl w wersji dla „Friends & Family”.

Nasza Platforma jest obecnie w ciągłej fazie rozwoju i zdecydowaliśmy się udostępnić ją ograniczonemu gronu odbiorców, tj., poza sprzedającymi, wyłącznie pracownikom i współpracownikom spółek z grupy kapitałowej Comarch, którym dostęp do Platformy umożliwiony został dzięki połączeniu VPN Comarch lub w sieci wewnętrznej Comarch.

Wszystkie transakcje dokonywane na naszej Platformie są rzeczywistymi transakcjami, które Kupujący zawierają ze Sprzedającymi, natomiast Administrator nie jest ich stroną.

Platforma wszystko.pl udostępniona została w ograniczonym zakresie, jednak w przyszłości planujemy sukcesywne uruchamianie nowych funkcjonalności. Prosimy Was o wsparcie naszego zespołu w rozwoju wszystko.pl i przesyłanie wszelkich uwag dot. funkcjonowania Platformy na adres: pomoc@wszystko.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z Platformy wszystko.pl prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Korzystając z Platformy wszystko.pl wyrażasz zgodę na przestrzeganie naszego Regulaminu, obowiązujących zasad oraz akceptujesz treść Polityki Prywatności dostępną pod adresem: https://regulamin.wszystko.pl/polityka-prywatnosci/

Artykuł 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. Platforma wszystko.pl (Platforma) – internetowa platforma handlowa prowadzona przez Administratora dostępna w domenie wszystko.pl.
 2. Użytkownik – podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) lub osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do usług Platformy wszystko.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 3. Sprzedający – podmiot gospodarczy będący Użytkownikiem podejmujący w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zarejestrowaną w Polsce działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty, który posiada Konto na zasadach określonych w Regulaminie Sprzedającego.
 4. Gość – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Platformy wszystko.pl, nieposiadający Konta na Platformie. Gościem mogą być wyłącznie pracownicy lub współpracownicy spółki należącej do Grupy Kapitałowej Comarch. Lista spółek należących do GK Comarch znajduje się pod adresem: https://www.comarch.pl/o-firmie/grupa-kapitalowa-i-spolki-stowarzyszone/
 5. Towar – rzecz, będąca przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przy użyciu Platformy.
 6. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, koszt i sposób dostawy, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy wszystko.pl
 7. Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy różnymi Użytkownikami w ramach Platformy wszystko.pl
 8. Usługi – usługi świadczone w ramach Platformy wszystko.pl przez Administratora na rzecz Użytkowników.
 9. Partnerzy – podmioty trzecie, których usługi udostępnione zostały Użytkownikom w ramach Platformy, świadczone na odrębnych zasadach.
 10. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 11. Godziny Robocze – godziny od 8 do 16 w Dni Robocze.

Artykuł 2. Wymagania techniczne związane z korzystaniem z Platformy wszystko.pl

W celu skorzystania z Platformy koniecznym jest posiadanie przez Gościa co najmniej jednego z urządzeń:

  1. Komputer, komputer osobisty lub inne urządzenie z dostępem do Internetu z zainstalowaną aktualną wersją jednej z przeglądarek:
   • Google Chrome;
   • Mozilla Firefox;
   • Microsoft Edge;
   • dla komputera Mac OS przeglądarka Safari.

Przeglądarki powinny pracować w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1024×768 pikseli

 1. Smartfon lub tablet z systemem operacyjnym:
  • Android 8.0 i kolejne – z zainstalowaną przeglądarką Google Chrome;
  • iOS 12 i kolejne z zainstalowaną przeglądarką Safari.

Przeglądarka powinna obsługiwać JavaScript oraz mieć włączoną obsługę plików cookies. Wymagane są także :

 1. dostęp do Internetu o minimalnej przepustowości łącza internetowego 5 Mbit/s,
 2. aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS.

Artykuł 3. Zakres Usług

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Gościa z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Administratora i stanowi umowę jaka wiąże Gościa z Administratorem przez czas określony, tj. na czas dokonywania Transakcji (od momentu wyboru danej Oferty do chwili nabycia danego Towaru) lub na czas przeglądania Platformy (od momentu wejścia na platformę do momentu jej opuszczenia).
 2. Administrator w ramach Platformy wszystko.pl świadczy następujące Usługi:
  • dostęp do aktualnych funkcjonalności Platformy wszystko.pl;
  • zapewnienie możliwości zawierania umów sprzedaży pomiędzy Gościem a Sprzedającym;
  • umożliwienia przeglądania ofert, zdjęć, reklam i innych treści udostępnianych na Platformie wszystko.pl
 3. Wszystkie dane wprowadzane przez Użytkowników będą przechowywane przez Administratora zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE(dalej RODO).

Artykuł 4. Gość

 1. Gość może korzystać z Usług wskazanym 3 pkt 2 powyżej, tj. m.in. może przeglądać i przyjmować oferty zamieszone przez Sprzedających.
 2. Gość powinien we własnym zakresie archiwizować informacje o zawartych umowach za pośrednictwem Platformy. Gość nie ma możliwości założenia i prowadzenia konta w ramach Platformy.
 3. Gość zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w szczególności nie może:
  • podejmować działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami przyjętymi na Platformie
  • podejmować działań mających na celu naruszenie praw, dobrego imienia lub bezpieczeństwa innych Użytkowników z Platform, Administratora, Partnerów lub innych podmiotów trzecich,
  • podejmować działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa lub zakłócenie działania Platformy, ingerować w jej działanie w celu nieuprawnionego modyfikowania treści i danych lub wywoływania błędów i przeciążeń Platformy,
  • udostępniać Platformy osobom trzecim nie będącym pracownikami lub współpracownikami GK Comarch,
  • podawać nieprawdziwych, nieaktualnych danych lub danych osób niebędących stroną Transakcji, podszywać się pod osoby trzecie lub nadużywać swoich uprawnień i pełnomocnictw,
  • nie wywiązywać się z umów zawartych poprzez Platformę,
  • nakłaniać Sprzedających do zbywania Towarów poza Platformą.
 4. Gość ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie informacje, w szczególności błędne, lub nieprawdziwe dane do transakcji, niewłaściwe informacje przewozowe lub inne dotyczące formy płatności/niewłaściwej zapłaty oraz konsekwencje tych działań i podania nieprawidłowych danych.
 5. Wszelkie treści zamieszczone na Platformie, w tym grafiki, kompozycja (tzw. layout), znaki towarowe, logotypy lub inne stanowią własność Administratora lub uprawnionych Użytkowników. Zabronione jest nieuprawnione korzystanie z ww. treści zamieszczonych na Platformie, a także innych praw własności intelektualnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

Artykuł 5. Dokonywanie Transakcji

 1. Administrator zapewnia możliwość zawierania umów sprzedaży pomiędzy Gościem a Sprzedającym na zasadach opisanych w Regulaminie. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za ich warunki lub wykonanie.
 2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność z tytułu zawartych między sobą Umów.
 3. W ramach działania Platformy Sprzedający publikują informacje o Towarach, które stanowią Oferty.
 4. Sprzedający w ramach Oferty publikują:
  • opis, specyfikację i inne informacje o Towarze;
  • zdjęcie Towar;
  • cenę Towaru; warunkach płatności;
  • informację o dostępnej ilości Towaru;
  • informacje o przewidywanym terminie dostawy;
  • sposoby i warunki dostawy;
  • inne warunki umowy zawieranej z Gościem m.in. informacje o prawie i sposobie odstąpienia od umowy; o sposobie reklamacji oraz o udzielonej gwarancji.
 5. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji w Ofercie i przekazanych informacji na temat Towaru.
 6. Gość celem zakupu Towaru dokonuje jego wyboru poprzez wybranie opcji Kup Teraz.
 7. Gość może w ramach jednej Transakcji kupić wyłącznie jeden Towar (w wybranej przez siebie liczbie sztuk, nie więcej niż oferuje Sprzedający) tylko od jednego, wybranego Sprzedającego. Gość może wykonywać dowolną ilości Transakcji, w zakresie Ofert udostępnionych na Platformie, z zastrzeżeniem zdania poprzedniego.
 8. W celu nabycia Towaru wskazanego w Ofercie Gość powinien wypełnić formularz zakupu podając prawdziwe i aktualne dane niezbędne do dokonania Transakcji, wskazać aktualny adres e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie; wybrać sposób dostawy Towaru; wskazać formę i dokonać płatności.
 9. Zmiana adresu dostawy możliwa jest w wyjątkowych okolicznościach, po uzgodnieniu ze Sprzedającym lub  bezpośrednio z realizującą wysyłkę firmą kurierską.
 10. W przypadku, gdy Gość zażąda otrzymania faktury powinien wypełniając formularz zakupu  w miejscu „Wiadomość dla Sprzedawcy” wskazać niezbędne informacje do wystawienia faktury.
 11. Dokonanie przez Gościa wyboru danego Towaru, uzupełnienie wymaganych danych i potwierdzenie nabycia poprzez wybranie opcji „zamawiam i płacę” stanowi przyjęcie oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Gościem a Sprzedającym na warunkach określonych w tej ofercie, jak również obowiązujących przepisach prawa.
 12. Realizacja dostawy Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
 13. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, Gość wyraża zgodę i upoważnia Administratora do przekazania Sprzedającemu informacji obejmujących dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży Towaru, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu. W przypadku, gdy Gość zażądał otrzymania faktury, wyraża on zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych koniecznych do wystawienia faktury.
 14. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Gościa regulowane są przez odpowiednie przepisy.
 15. Gość ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towaru lub płatności z form udostępnionych przez Sprzedającego. Sprzedający może umożliwić płatność przy odbiorze Towaru, a także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych przez instytucję płatniczą będącą Partnerem Administratora, tj. Przelewy 24.
 16. W przypadku wybrania przez Gościa z formy płatność w postaci elektronicznej, zostanie on przekierowany do strony internetowej dostawcy usług płatniczych umożliwiającego realizację takiej płatności.
 17. Momentem zapłaty za Towar jest chwila, w której Sprzedający otrzymał środki pieniężne.
 18. Gość powinien w ciągu 2 dni roboczych od daty przewidywanej dostawy zgodnie ze wskazaniami Sprzedającego zgłosić Administratorowi na adres mailowy: pomoc@wszystko.pl uwagi do zawartej umowy sprzedaży.

Artykuł 6. Naruszenie Regulaminu

 1. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrego imienia Administratora i wizerunku Platformy, Administrator może podjąć działania mające na celu usunięcie zaistniałych naruszeń oraz zapobiegać ich powstaniu w przyszłości. W szczególności Administrator może usuwać niedozwolone treści, dochodzić swoich roszczeń i praw poprzez skierowanie sprawy na drogę odpowiedniego postępowania.

Artykuł 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Reklamacja Gościa dotycząca usług świadczonych w ramach Platformy, niewywiązywania się Administratora z obowiązków wynikających z Regulaminu lub przepisów prawa, zagadnień technologicznych, które wiążą się z działaniem Platformy, winna zostać przesłana mailowo na adres reklamacje@wszystko.pl bądź na pisemnie na adres Administratora wskazany w nagłówku i określać:
  • dane Gościa, umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
  • w miarę możliwości numer zamówienia,
  • uwagi Gościa odnośnie Usług;
  • okoliczności uzasadniające reklamację Gościa;
  • oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy
 2. Administrator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 30 dni od daty jej otrzymania, wskazując, drogą korespondencji elektronicznej, czy uznaje reklamację oraz w jaki sposób zamierza ją załatwić lub informując o braku podstaw do uznania reklamacji wraz z uzasadnieniem swojego stanowiska.
 3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi przez Administratora, Administrator przesyła mailowo na adres mailowy składającego reklamację, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności we wskazanym zakresie i terminie.
 4. Gość będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
 5. Gość będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Artykuł 8. Odpowiedzialność Administratora

 1. Administrator dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej dostępności do Usług. Administrator nie może jednak udzielić jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie i wskazuje, że Usługi mogą ulegać ograniczeniu lub zawieszeniu w celu przeprowadzenia prac naprawczych lub wprowadzenia nowych funkcjonalności. Administrator będzie dążył do tego, by przeprowadzać takie prace z możliwie najmniej uciążliwy dla Użytkowników sposób.
  • Administrator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych nie wywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów.
  • Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, jak również za treści zamieszczane na Platformie przez podmioty trzecie oraz za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zawartych umów i dokonanych transakcji. Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Partnerów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
  • Administrator nie odpowiada za wykonanie, jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Towarów oferowanych w ramach Platformy.
  • Administrator nie ponosi także odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników, ani za wypłacalność lub zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
  • Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach platformy, w tym również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.

  Artykuł 9. Zapisy Końcowe

  1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
  2. Administrator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o nowej treści regulaminu oraz dacie jego wejścia w życie Administrator umieszcza na stronie internetowej https://regulamin.wszystko.pl/ . Termin obowiązywania Regulaminu nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia zmienionej treści Regulaminu.
  3. Administrator może skrócić powyższy termin wyłącznie jeśli zmiana ma charakter porządkowy, organizacyjny, techniczny lub redakcyjny i nie ma wpływu na zmianę uprawnień lub obowiązków Użytkownika.
  4. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
  5. Postanowienia Regulaminu w relacjach między Administratorem a Gościem będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 12 grudnia 2022 r.