Polityka prywatności

Niniejszy polityka prywatności zwana dalej „Polityką” określa zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystania plików cookie na Platformie wszystko.pl. Korzystając z Platformy powierzasz nam swoje dane osobowe. Niniejsza polityka prywatności informuje, w jaki sposób zbieramy i wykorzystujemy informacje w Platformie. Chcielibyśmy Cię zapewnić, że czujemy się za nie odpowiedzialni i szanujemy Twoją prywatność, dlatego dokładamy wszelkich starań by dbać o ich bezpieczeństwo. Aby chronić prywatność danych i danych osobowych, które gromadzimy i przechowujemy, utrzymujemy fizyczne, techniczne i administracyjne zabezpieczenia. Na bieżąco aktualizujemy i testujemy naszą technologię bezpieczeństwa. Szkolimy naszych pracowników w zakresie znaczenia poufności oraz zachowania prywatności i bezpieczeństwa danych osobowych.

Artykuł 1.

 1. Administrator – Wszystko.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 1 530 000,00 zł.
 2. Platforma wszystko.pl (Platforma) – internetowa platforma handlowa prowadzona przez Administratora dostępna w domenie wszystko.pl.
 3. Regulamin – Regulamin Platformy wszystko.pl określający zasady i warunki korzystania z Platformy.
 4. Partnerzy – podmioty trzecie, których usługi udostępnione zostały Użytkownikom w ramach Platformy, świadczone na odrębnych zasadach np. operatorzy płatności, kurierzy, dostawcy usług informatycznych.
 5. Użytkownik – podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) lub osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do usług Platformy wszystko.pl na zasadach określonych w Regulaminie.
 6. Dane osobowe – dane osobowe w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO
 7. Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie ochrony danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 12 RODO.
 8. Przetwarzanie – przetwarzanie danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 2 RODO.
 9. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Artykuł 2.

 1. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie na adres pl sp. z o.o. ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, 31-864 Kraków lub drogą elektroniczną na adres kontakt@wszystko.pl Administrator udziela odpowiedzi na wszelkie pytania dotyczące przetwarzania danych osobowych, w tym plików cookie.
 2. Użytkownik podaje swoje dane osobowe w związku z rejestracją w Platformie i korzystaniem z niej.
 3. Użytkownik nie powinien przekazywać Administratorowi danych osobowych osób trzecich jeśli nie uzyskał do tego zgody lub jest to tego uprawniony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie danych osobowych może być konieczne w celu korzystania z Platformy.
 6. Dane Użytkowników mogą być przekazywane podmiotom uprawnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.
 7. Użytkownik będący sprzedawcą jest administratorem (w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO) danych osobowych kupującego przekazanych dobrowolnie w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży zawartej w ramach Platformy. Sprzedający jest zobowiązany spełnić wobec kupującego wszelkie obowiązki wynikające z RODO i innych przepisów prawa.

Artykuł 3.

 1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzamy w celu:
  • zawarcia i wykonania umowy na zasadach określonych Regulaminie,
  • świadczenia usług drogą elektroniczną na zasadach opisanych w Regulaminie. Świadczenie usług jest nierozerwalnie związane z przetwarzaniem danych osobowych,
  • prowadzenia działań marketingowych przy pomocy środków komunikacji elektronicznej np. wiadomość SMS lub e-mail. Tego typu działania wykonywane są wyłącznie w oparciu o dobrowolną zgodę Użytkownika;
  • realizacji prawnie uzasadnionych interesów Wszystko.pl. Przez prawnie uzasadniony interes należy rozumieć: przeprowadzanie badania poziomu satysfakcji Użytkowników, ewentualne ustalenie, dochodzenie i egzekucję roszczeń lub obronę przed roszczeniami, zapobieganie nadużyciom i oszustwom, wykrywania przypadków niedozwolonego korzystania z usług, zapewnienie bezpieczeństwa informatycznego, analizy finansowej Administratora, prowadzenie działań o charakterze marketingowym, udzielanie odpowiedzi na zapytania i wiadomości Użytkowników, prowadzenie statystyk oraz dokonywanie badań analitycznych i testów w celu lepszego doboru usług do potrzeb Użytkownika czy optymalizacji procesów, dokonywanie profilowania, którego celem jest jak najlepsze dopasowanie przesyłanych informacji.
 2. Użytkownik ma prawo:
  • dostępu do treści swoich danych i uzyskania ich kopii;
  • sprostowania danych osobowych;
  • ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  • usunięcia danych osobowych;
  • przenoszenia danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;
  • prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania,
  • wniesienia skargi do UODO.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe jedynie zakresie, niezbędnym do realizacji celów, dla których są zbierane. Cele zbierania danych osobowych Użytkowników są jasno określone, mające oparcie w przepisach prawa. Administrator nie przetwarza danych osobowych w sposób niezgodny z tymi celami.
 4. Administrator realizuje prawa Użytkowników dotyczące ich danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, w tym dba o poprawność danych osobowych Użytkowników i niezwłocznie reaguje na każde wnioski o sprostowanie lub aktualizację danych.
 5. Administrator ogranicza przechowywanie danych osobowych zgodnie z przepisami prawa, jedynie do okresu niezbędnego dla realizacji celów dla których są zbierane, chyba że zachodzą uzasadnione przyczyny umożliwiające wydłużenie okresu przechowywania danych.
 6. Jeżeli dane osobowe są udostępniane innym podmiotom, następuje to w sposób bezpieczny, umownie zabezpieczony lub w inny sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa.
 7. Administrator zapewnia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny i gwarantujący, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie czynności.
 8. Dane Użytkownika przetwarzane będą do czasu istnienia podstawy do ich przetwarzania tj.
  • w przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, do momentu jej wycofania;
  • w przypadku niezbędności przetwarzania danych do świadczenia usług i korzystania z Platformy, przez czas ich świadczenia i do momentu upływu przedawnienia roszczeń związanych z korzystaniem z Platformy, z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa;
  • w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia sprzeciwu lub ustania tego interesu.

Artykuł 4.

 1. Każda wizyta Użytkownika odwiedzającego Platformę wszystko.pl (zwaną dalej: Platforma) jest automatycznie rejestrowana na serwerze w tzw. logach systemowych. Zapisywane w ten sposób dane to m.in.: data, czas wizyty oraz adres IP. Dane z logów systemowych wykorzystywane są wyłącznie do celów administracji serwerami i prowadzenia statystyk odwiedzin witryn internetowych.
 2. Platforma stosuje tzw. Cookies („ciasteczka”), informacje zapisywane przez serwery na urządzeniu końcowym Użytkownika, które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia końcowego. Wszystko.pl może także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z cookies. W niniejszej Polityce Prywatności, informacje dotyczące cookies mają zastosowanie także do innych podobnych technologii stosowanych w ramach Platformy. Cookies zawierają zazwyczaj nazwę domeny serwisu internetowego, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Pliki cookies mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a następnie wykorzystywane przez współpracujących z Wszystko.pl dostawców zewnętrznych narzędzi do monitorowania ruchu i aktywności w serwisie.
 3. Technika cookies jest stosowana przez większość rozbudowanych stron WWW w celu poprawy jakości działania serwisu, a w szczególności:
  • tworzenia statystyk oglądalności poszczególnych treści,
  • personalizacji usług świadczonych z wykorzystaniem serwisu,
  • utrzymywania sesji użytkowników,
  • uwierzytelniania osób korzystających z serwisu,
  • dostarczania Użytkownikom personalizowanych treści reklamowych.
 4. Platforma wszystko.pl stosują następujące rodzaje plików cookies:
  • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Platformy,
  • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień,
  • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.
 5. Pliki cookies nie służą do przetwarzania ani do przechowywania danych osobowych, nie można za ich pomocą dokonać bezpośredniej identyfikacji Użytkownika oraz nie wprowadzają zmian konfiguracyjnych w przeglądarce i telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Użytkownik ma możliwość samodzielnego określenia warunków stosowania techniki cookies i w każdej chwili może wyłączyć ich obsługę, za pomocą ustawień przeglądarki internetowej lub konfiguracji usługi. Może to powodować brak lub niewłaściwe wyświetlanie większości stron internetowych.
 6. W niektórych przypadkach możliwe jest ustawienie przeglądarki, by w każdym przypadku wyświetlane było pytanie o zgodę użytkownika na pliki cookies. Daje to Użytkownikowi możliwość kontroli nad plikami cookies, ale może spowolnić działanie przeglądarki. W celu łatwego zarządzania plikami cookies, należy wybrać przeglądarkę z poniższej listy i postępować zgodnie z instrukcjami:
  • EDGE,
  • Firefox,
  • Chrome,
  • Opera,
  • Safari
 7. Urządzenia mobilne:
  • Android,
  • Windows Phone,
  • Safari
 8. Brak dokonania zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika, a tym samym Wszystko.pl będzie przechowywać informacje w urządzeniu końcowym Użytkownika i uzyskiwać do nich dostęp.