Regulamin Platformy wszystko.pl

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady działania i korzystania z Platformy wszystko.pl, której Operatorem jest Wszystko.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000  zł.

 

Niniejszy Regulamin dzieli się na dwie części:

Część I – Regulamin Platformy dla Kupującego

Część II – Regulamin Platformy dla Sprzedającego

CZĘŚĆ I – Regulamin dla Kupującego

Regulamin określa zasady działania i korzystania z Platformy przez Kupujących.

Artykuł 1. Definicje

Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć jak podano poniżej:

 1. Operator – Wszystko.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000 zł.
 2. Platforma wszystko.pl (Platforma) –  internetowa platforma handlowa prowadzona przez Operatora dostępna w domenie wszystko.pl.
 3. Użytkownik – osoba, która uzyskała dostęp do usług Platformy wszystko.pl.
 4. Sprzedający –Użytkownik będący podmiotem gospodarczym, posiadający polski NIP, oferujący sprzedaż i dostawę Towarów na terytorium RP.
 5. Kupujący – Użytkownik, który przyjął ofertę sprzedaży Towaru lub podjął działania zmierzające do nabycia  Towaru w ramach Platformy wszystko.pl.
 6. Gość –  niezalogowany Użytkownik korzystający z Platformy.
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Platformie.
 8. Konto – prowadzony dla zarejestrowanego Użytkownika przez Operatora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy. Konto tworzone jest dla wskazanego przez Użytkownika unikatowego adresu e-mail.
 9. Panel Sprzedawcy – wyodrębniona część Konta umożliwiająca prowadzenie sprzedaży Towarów. Aktywacja Panelu Sprzedawcy odbywa się po dokonaniu dodatkowej weryfikacji.
 10. Login – unikatowy adres mailowy, tj. jednorazowo podawany w procesie rejestracji, umożliwiający dostęp do Konta.
 11. Towar – rzecz będąca przedmiotem umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy.
 12. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, koszt i sposób dostawy, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy wszystko.pl
 13. Koszyk – funkcjonalność Platformy umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Użytkownika produktów do zakupu.
 14. Centrum Pomocy – informacje dotyczące Platformy dostępne na stronie internetowej pod adresem: https://pomoc.wszystko.pl.
 15. Partnerzy – podmioty trzecie, których usługi udostępnione zostały Użytkownikom w ramach Platformy, świadczone na odrębnych zasadach.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

  1. W celu skorzystania z usług Platformy Użytkownik musi spełnić wymagania techniczne wskazane
   w Centrum Pomocy w zakładce Wymagania techniczne oraz uzyskać dostęp do usług Platformy.
  2. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z Usług świadczonych drogą elektroniczną przez Operatora i stanowi umowę pomiędzy Użytkownikiem a Operatorem.
  3. W zależności od działań podejmowanych przez Użytkowników na Platformie wszystko.pl, Operator świadczy następujące Usługi:
   • na rzecz Użytkowników w zakresie umożliwienia przeglądania ofert, zdjęć, reklam i innych treści udostępnianych na Platformie wszystko.pl- usługa ma charakter jednorazowy, począwszy od chwili wejścia na Platformę przez Użytkownika do momentu jej opuszczenia;
   • na rzecz Kupującego w zakresie prowadzenia Konta- usługa jest świadczona przez czas nieokreślony, począwszy od zarejestrowania Konta do momentu rozwiązania umowy na prowadzenie Konta;
   • na rzecz Kupującego nie posiadającego Konta w zakresie umożliwienia zawierania umów sprzedaży pomiędzy Kupującym a Sprzedającym – usługa ma charakter jednorazowy, począwszy od chwili przyjęcia Oferty Sprzedającego do momentu potwierdzenia nabycia Towaru.

  Artykuł 3. Rejestracja

  1. W celu uzyskania dostępu do pełnej funkcjonalności Platformy wszystko.pl Kupujący powinien dokonać rejestracji, poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie, podanie wymaganych tam danych, w tym adres e-mail oraz hasło oraz akceptację niniejszego Regulaminu. Na podany podczas rejestracji adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierającą informacje o sposobie ukończenia rejestracji. Z chwilą ukończenia rejestracji dochodzi do utworzenia Konta.
  2. Po dokonaniu Rejestracji na Platformie i akceptacji niniejszego Regulaminu dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Operatorem a Kupującym na korzystanie z Platformy.
  3. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
  4. Kupujący może w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, o której mowa w ust. 2 powyżej odstąpić od niej bez podania przyczyn. Pouczenie o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza, z którego Kupujący może skorzystać znajduje się w Centrum Pomocy. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Kupującemu, który skorzystał z usługi, w szczególności jeżeli przyjął ofertę sprzedaży Towaru.
  5. Kupującemu nie wolno udostępniać swojego Konta osobom nieupoważnionym, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Kupujący zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Konto jest niezbywalne, nie można również przenosić uprawnień do Konta na inną osobę.
  6. Kupujący może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.

  Artykuł 4. Obowiązki i uprawnienia Kupującego

  1. Kupujący zobowiązany jest do przestrzegania niniejszego Regulaminu i korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem oraz w szczególności nie może:
   • podejmować działań sprzecznych z obowiązującymi przepisami prawa, dobrymi obyczajami, zasadami przyjętymi na Platformie,
   • podejmować działań mających na celu naruszenie praw, dobrego imienia lub bezpieczeństwa innych Użytkowników Platformy, Operatora, Partnerów lub innych podmiotów trzecich,
   • podejmować działań mających na celu naruszenie bezpieczeństwa lub zakłócenie działania Platformy, ingerować w jej działanie w celu nieuprawnionego modyfikowania treści i danych lub wywoływania błędów i przeciążeń Platformy,
   • kopiować, powielać ani rozpowszechniać w jakikolwiek sposób Platformy i ponosi odpowiedzialność wobec Operatora za jakiekolwiek jej nieuprawnione rozpowszechnianie lub powielenie oraz za wynikłe z tego szkody poniesione przez Operatora,
   • podawać nieprawdziwych, nieaktualnych danych lub danych osób niebędących stroną Transakcji, podszywać się pod osoby trzecie lub nadużywać swoich uprawnień
    i pełnomocnictw,
   • nakłaniać Sprzedających do zbywania Towarów poza Platformą.
  2. Kupujący ponosi wyłączną odpowiedzialność za podane przez siebie informacje, w szczególności błędne lub nieprawdziwe dane do transakcji, niewłaściwe informacje przewozowe lub inne dotyczące formy płatności/niewłaściwej zapłaty oraz konsekwencje tych działań i podania nieprawidłowych danych.
  3. Wszelkie treści zamieszczone na Platformie, w tym grafiki, kompozycja (tzw. layout), znaki towarowe, logotypy lub inne stanowią własność Operatora lub uprawnionych Użytkowników. Zabronione jest nieuprawnione korzystanie z ww. treści zamieszczonych na Platformie, a także innych praw własności intelektualnej, bez uprzedniej pisemnej zgody Operatora.

  Artykuł 5. Dokonywanie Transakcji

  1. Operator zapewnia możliwość zawierania umów sprzedaży pomiędzy Kupującym
   a Sprzedającym na zasadach opisanych w Regulaminie. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie odpowiada za ich warunki lub wykonanie.
  2. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność z tytułu zawartych między sobą Umów.
  3. W ramach działania Platformy Sprzedający publikują informacje o Towarach, które stanowią Oferty.
  4. Sprzedający w ramach Oferty publikują:
   • opis, specyfikację i inne informacje o Towarze;
   • zdjęcie Towaru;
   • cenę Towaru;
   • warunki płatności;
   • informację o dostępnej ilości Towaru;
   • informacje o przewidywanym terminie dostawy;
   • sposoby i warunki dostawy;
   • inne warunki umowy zawieranej z Kupującym m.in. informacje o prawie i sposobie odstąpienia od umowy, o sposobie reklamacji lub o udzielonej gwarancji (jeśli dotyczy).
  5. Sprzedający ponosi wyłączną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji w Ofercie i przekazanych informacji na temat Towaru.
  6. Kupujący celem zakupu Towaru dokonuje jego wyboru poprzez dodanie Towaru do wirtualnego Koszyka lub poprzez wybranie opcji Kup Teraz.
  7. Po dokonaniu wyboru Towarów i wyboru formy płatności, Kupujący zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie.
  8. Zmiana adresu dostawy możliwa jest w wyjątkowych okolicznościach, po uzgodnieniu ze Sprzedającym lub  bezpośrednio z realizującą wysyłkę firmą kurierską.
  9. Dokonanie przez Kupującego wyboru danego Towaru, uzupełnienie wymaganych danych
   i potwierdzenie nabycia poprzez wybranie opcji „Kup i zapłać” stanowi przyjęcie oferty
   i zawarcie umowy sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym na warunkach określonych w tej ofercie, jak również obowiązujących przepisach prawa.
  10. Realizacja dostawy Towaru odbywa się wyłącznie na terenie Polski.
  11. Z chwilą zawarcia umowy sprzedaży, Kupujący wyraża zgodę i upoważnia Operatora do przekazania Sprzedającemu informacji obejmujących dane niezbędne do realizacji umowy sprzedaży Towaru, tj.: imienia, nazwiska, adresu e-mail, adresu dostawy i numeru telefonu.
   W przypadku, gdy Kupujący zażądał otrzymania faktury, wyraża on zgodę na przekazanie Sprzedającemu danych koniecznych do wystawienia faktury.
  12. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Kupującego regulowane są przez odpowiednie przepisy.
  13. Kupujący ma możliwość wyboru sposobu dostawy Towaru i płatności z form udostępnionych przez Sprzedającego. Sprzedający może umożliwić płatność przy odbiorze Towaru, a także
   w postaci elektronicznej z wykorzystaniem metod płatności udostępnionych przez instytucję płatniczą będącą Partnerem Operatora.
  14. W przypadku wybrania przez Kupującego płatności w postaci elektronicznej, zostanie on przekierowany do strony internetowej wybranego dostawcy usług płatniczych umożliwiającego realizację takiej płatności.
  15. W przypadku problemów z realizacją zawartej umowy sprzedaży Kupujący powinien zgłosić uwagi Operatorowi na adres mailowy kontakt@wszystko.pl.

  Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne

  1. Reklamacja Kupującego dotycząca usług świadczonych w ramach Platformy może zostać przesłana mailowo na adres reklamacje@wszystko.pl z tytułem: „Reklamacja” bądź pisemnie na adres Operatora wskazany w nagłówku i określać:
   • dane Kupującego, umożliwiające kontakt z nim oraz jego identyfikację;
   • numer zamówienia (jeśli dotyczy);
   • uwagi Kupującego odnośnie Usług;
   • okoliczności uzasadniające reklamację Kupującego;
   • oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
  2. Operator obowiązany jest udzielić odpowiedzi na reklamację, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
  3. W przypadku konieczności uzupełnienia zgłoszenia reklamacji lub wyjaśnienia dodatkowych okoliczności związanych z usługami świadczonymi przez Operatora, Operator przesyła mailowo, na adres mailowy, z którego wpłynęła reklamacja, informację o potrzebie uzupełnienia przez niego zgłoszenia lub wyjaśnienia tych okoliczności we wskazanym zakresie i terminie.
  4. Reklamacje dotyczące usług udostępnionych przez Partnera powinny być zgłaszane bezpośrednio do odpowiedniego Partnera. W przypadku zgłoszenia reklamacji dotyczącej takich usług Operatorowi, Operator przekaże je do odpowiedniego Partnera.
  5. Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.
  6. Kupujący będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń w sporach dotyczących zobowiązań umownych wynikających
   z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług, korzystając z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: https://ec.europa.eu/consumers/odr.

  Artykuł 7. Obowiązki i odpowiedzialność Operatora

  1. Operator dokłada najwyższych starań w celu zapewnienia prawidłowej i nieprzerwanej dostępności do Usług. Operator nie może jednak udzielić jakiejkolwiek gwarancji w tym zakresie i wskazuje, że Usługi mogą ulegać ograniczeniu lub zawieszeniu w celu przeprowadzenia prac naprawczych lub wprowadzenia nowych funkcjonalności. Operator będzie dążył do tego, by przeprowadzać takie prace w możliwie najmniej uciążliwy dla Użytkowników sposób.
  2. Operator nie odpowiada za szkody będące skutkiem przerw w dostępie do Internetu lub przerw w świadczeniu usług spowodowanych niewywiązaniem się ze zobowiązań przez osoby trzecie, w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za działania Partnerów.
  3. Operator nie ponosi odpowiedzialności za działania lub zaniechania Użytkowników, jak również za treści zamieszczane na Platformie przez podmioty trzecie oraz za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie zawartych umów i dokonanych transakcji. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników, Partnerów oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa.
  4. Operator nie odpowiada za wykonanie, jakość, bezpieczeństwo oraz legalność Towarów oferowanych w ramach Platformy.
  5. Operator nie ponosi także odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność danych podawanych przez Użytkowników, ani za wypłacalność lub zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
  6. Operator odpowiada za podział środków pieniężnych wpływających od Kupujących w ramach transakcji i przekazuje informacje o tym podziale do Partnera będącego operatorem płatności, transfer środków pieniężnych realizowany jest przez wybranego Partnera świadczącego usługi płatnicze.
  7. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek naruszenia niniejszego Regulaminu, obowiązujących przepisów prawa lub dobrego imienia Operatora i wizerunku Platformy, Operator może podjąć działania mające na celu usunięcie zaistniałych naruszeń oraz zapobieganie ich powstaniu
   w przyszłości. W szczególności Operator może zablokować niedozwolone treści, dochodzić swoich roszczeń i praw poprzez skierowanie sprawy na drogę odpowiedniego postępowania.
  8. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach platformy, w tym również ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora i innych podmiotów.

  Artykuł 8. Rozwiązanie Umowy

  1. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na piśmie, lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy: administracja@wszystko.pl, a w przypadku Operatora na wskazany przez Kupującego podczas rejestracji adres e-mail.
  1. Do momentu rozwiązania umowy Kupujący uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług związanych z zawartymi umowami sprzedaży Towarów, natomiast Kupujący nie może przyjmować kolejnych ofert ani zawierać umów sprzedaży Towarów.

  Artykuł 9. Zapisy Końcowe

   1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie zastosowanie znajdują przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.
   2. Operator może wprowadzać zmiany do Regulaminu. Informacje o zmianie regulaminu oraz dacie jego wejścia w życie Operator umieszcza na stronie internetowej https://regulamin.wszystko.pl/ oraz przesyła jego treść na adres e-mail przypisany do Konta. Regulamin będzie obowiązywał nie wcześniej niż po 14 dniach od momentu udostępnienia zmienionej treści Regulaminu.
   3. Operator może skrócić powyższy termin wyłącznie jeśli zmiana ma charakter porządkowy, organizacyjny, techniczny lub redakcyjny i nie ma wpływu na zmianę uprawnień lub obowiązków Użytkownika.
   4. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
   5. Prawem właściwym dla usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy, jest prawo polskie.
   6. Postanowienia Regulaminu w relacjach między Operatorem a Kupującym będącym konsumentem nie uchybiają obowiązującym przepisom prawa, których stosowania nie można wyłączyć, a które przyznają konsumentom szerszą ochronę.
   7. Wszystkie wprowadzane przez Użytkowników dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Operatora danych osobowych i praw Użytkowników zawarte są w Polityce prywatności.
   8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2023 r.

   CZĘŚĆ II – Regulamin dla Sprzedającego

   Regulamin określa zasady działania i korzystania z Platformy przez Sprzedających.

   Artykuł 1. Definicje

    Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

    1. Operator – Wszystko.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000 zł.
    2. Platforma wszystko.pl (Platforma) –  internetowa platforma handlowa prowadzona przez Operatora dostępna w domenie wszystko.pl.
    3. Użytkownik – osoba która uzyskała dostęp do usług Platformy wszystko.pl.
    4. Sprzedający – Użytkownik będący podmiotem gospodarczym, posiadający polski NIP, oferujący sprzedaż i dostawę Towarów na terytorium RP.
    5. Kupujący – Użytkownik, który przyjął ofertę sprzedaży Towaru lub podjął działania zmierzające do nabycia  Towaru w ramach Platformy wszystko.pl.
    6. Gość –  niezalogowany Użytkownik korzystający z Platformy.
    7. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Platformie.
    8. Konto – prowadzony dla zarejestrowanego Użytkownika przez Operatora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy. Konto tworzone jest dla wskazanego przez Użytkownika unikatowego adresu e-mail.
    9. Panel Sprzedawcy – wyodrębniona część Konta umożliwiająca prowadzenie sprzedaży Towarów. Aktywacja Panelu Sprzedawcy odbywa się po dokonaniu dodatkowej weryfikacji.
    10. Login – unikatowy adres mailowy, tj. jednorazowo podawany w procesie rejestracji, umożliwiający dostęp do Konta.
    11. Towar – rzecz będąca przedmiotem umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Platformy.
    12. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, koszt i sposób dostawy, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy wszystko.pl
    13. Koszyk – funkcjonalność Platformy umożliwiająca wyświetlenie wybranych przez Użytkownika produktów do zakupu.
    14. Centrum Pomocy – informacje dotyczące Platformy dostępne na stronie internetowej pod adresem https://pomoc.wszystko.pl.
    15. Partnerzy – podmioty trzecie, których usługi udostępnione zostały Użytkownikom w ramach Platformy, świadczone na odrębnych zasadach.

    Artykuł 2. Postanowienia ogólne

    1. W celu skorzystania z usług Platformy Sprzedający musi spełnić wymagania techniczne wskazane w Centrum Pomocy w zakładce Wymagania techniczne.
    2. Sprzedający, w celu uzyskania dostępu do usług Platformy, w tym do możliwości oferowania Towarów, jest zobowiązany aktywować w ramach swojego Konta usługi dostępne dla Sprzedawcy.  Szczegółowe informacje dotyczące aktywacji konta znajdują się w Centrum Pomocy w zakładce Konto. 
    3. Po pozytywnej weryfikacji Sprzedający otrzymuje w ramach utworzonego Konta dostęp do Panelu Sprzedawcy.
    4. Konto zawiera wprowadzone przez Sprzedającego dane oraz historię jego działalności
     w ramach tego Konta.
    5. Operator może zablokować dostęp na czas określony lub nieokreślony do poszczególnych usług w ramach Platformy i określonego Konta w przypadku naruszania przez Sprzedającego postanowień Regulaminu lub/i obowiązujących przepisów prawa. 
    6. O zablokowaniu dostępu do określonych usług Operator powiadomi Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wskazując przyczyny zablokowania dostępu do Konta. Informacja o zablokowaniu będzie również dostępna w Panelu Sprzedawcy.

    Artykuł 3.  Obowiązki  i odpowiedzialność Sprzedającego

    1. Sprzedający zobowiązany jest do korzystania z Platformy zgodnie z jej przeznaczeniem, w granicach prawa i dobrych obyczajów, z poszanowaniem praw i dóbr innych osób.
     W szczególności Sprzedający zobowiązany jest do:

      

     • korzystania z Platformy zgodnie z prawem, Regulaminem, dobrymi obyczajami oraz powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
     • nienaruszania prawa innych Użytkowników, Operatora lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
     • nieoferowania do sprzedaży Towarów, których sprzedaż jest niedozwolona,
     • wywiązywania się z umów zawartych za pośrednictwem Platformy,
     • powstrzymania się od bezpośredniego lub pośredniego ingerowania w system teleinformatyczny Operatora w celu nieuprawnionego modyfikowania danych, powodowania dysfunkcji lub przeciążenia systemów teleinformatycznych,
     • nie zawierania pozornych umów sprzedaży bądź wykonywania innych działań
      w porozumieniu z innymi Użytkownikami, mającymi faktycznie inny cel niż prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży,
     • powstrzymania się od nakłaniania Kupujących do finalizowania procesu zakupowego poza Platformą,
     • przestrzegania i stosowania się do wytycznych i zasad określonych w Centrum Pomocy.
    2. Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie nazwy, oznaczeń, elementów graficznych
     (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych Platformy (tzw. layout), treści zamieszczonych w Platformie przez inne osoby, a także naruszania praw własności intelektualnej w inny sposób, bez wyraźnej, pisemnej zgody Operatora. W szczególności zabronione jest korzystanie z nazwy oraz logo wszystko.pl do celów oznaczania nazwy Sprzedającego lub Towarów.
    3. Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego aktualizowania danych w przypadku jakichkolwiek ich zmian. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
    4. Zabronione jest wykorzystywanie domen internetowych w nazwie sklepu Użytkownika, które powodowałoby przekierowanie do stron internetowych innych niż w ramach wszystko.pl.
    5. Sprzedającemu nie wolno udostępniać swojego Konta osobom nieupoważnionym, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Sprzedający zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem. Konto jest niezbywalne, nie można również przenosić uprawnień do Konta na inną osobę.
    6. Sprzedający może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
    7. Sprzedający nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem
     i przeznaczeniem usług świadczonych przez Operatora oraz w sposób zakłócający korzystanie z Platformy.
    8. Zabronione jest dołączanie do wysyłanego Towaru lub dostarczanie w jakiejkolwiek innej formie treści zawierających informację o działalności prowadzonej poza Platformą (np. ulotek reklamujących sklep internetowy).
    9. Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia wykonania umowy sprzedaży oraz prawidłowej obsługi Kupujących w szczególności powinien udzielić wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy sprzedaży w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania żądania wyjaśnień od Kupującego.
    10. Sprzedający powinien prawidłowo dokumentować i rozliczać zawarte umowy sprzedaży.
    11. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za swoje działania i zaniechania związane z korzystaniem z Platformy, w szczególności ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą względem Operatora oraz innych podmiotów.
    12. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane w Ofercie treści. W szczególności Sprzedający zobowiązuje się, że wszelkie informacje publikowane w ramach Platformy, związane ze Sprzedającym, wystawieniem Towaru na sprzedaż bądź prezentowane w związku z dostawą Towarów lub w ramach komunikacji z Użytkownikami:
     • są w pełni rzetelne i zgodne z prawem oraz uwzględniają informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów,
     • nie naruszają praw innych Użytkowników, osób trzecich lub Operatora,
     • nie zawierają jakichkolwiek bezprawnych lub niestosownych treści, w tym
      w szczególności o charakterze wulgarnym, obscenicznym, pornograficznym, nawołującym do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii,
     • nie naruszają zasad publikacji ofert,
     • nie wprowadzają w błąd co do właściwości Towaru i dotyczą wyłącznie wystawianego Towaru,
     • nie zachęcają do zakupu Towaru poza Platformą, w tym nie zawierają reklam, treści ogłoszeniowych,
     • nie zawierają oznaczeń domen internetowych bądź linków do stron internetowych innych niż w ramach Platformy oraz innych form promocji towarów i usług nieoferowanych w Platformie.

    Artykuł 4. Zasady publikacji i przyjęcia Oferty

     1. W ramach Platformy Sprzedający ma możliwość publikowania informacji o Towarach. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te stanowią Oferty. Dokonanie przez Kupującego wyboru Towarów, sposobu dostawy i płatności oraz finalnie potwierdzenie ich nabycia stanowi przyjęcie Oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym a Kupującym dotyczącym tego Towaru na warunkach określonych w Ofercie i przepisach obowiązującego prawa.
     2. Sprzedający wystawia Towar na sprzedaż (składa Ofertę) poprzez metody udostępnione przez Platformę z uwzględnieniem zasad wystawiania Ofert znajdujących się w Centrum Pomocy.
     3. Informacje związane z wystawianą Ofertą, opublikowane przez Sprzedającego na Platformie, mogą być ponadto publikowane przez Operatora w celach promocyjnych lub marketingowych m.in. w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram).
     4. Sprzedający udziela Operatorowi niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i nieodpłatnej licencji na wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie
      i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu publikacji, treści i zdjęć zamieszczonych na Platformie, w tym Oferty, w celu jego wyświetlania w ramach usług świadczonych na Platformie oraz w celach marketingowych lub promocyjnych. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Platformy oraz doprowadzenia do zwiększenia szans sprzedaży Towaru.
     5. Sprzedający oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia wskazanych powyżej praw i nie narusza w ten sposób praw osób trzecich. Sprzedający zwolni Operatora oraz podmioty, którym Operator udzieli dalszych zgód na korzystanie z ww. praw, z wszelkiej odpowiedzialności wynikającej z korzystania z treści zamieszczonych na Platformie.
     6. Użytkownik w celu dokonania zakupu Towaru dodaje Towar do wirtualnego Koszyka lub wybiera opcję „Kup teraz”.
     7. Z chwilą przyjęcia Oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Towarów, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu oraz Partnerom informacji obejmujących dane niezbędne do realizacji Transakcji.

     Artykuł 5. Umowa sprzedaży Towaru

     1. Operator umożliwia Sprzedającemu zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie. Operator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru.
     2. Z chwilą przyjęcia Oferty przez Kupującego tj. zatwierdzenia nabycia Towarów dochodzi do zawarcia umowy pomiędzy Sprzedającym a Kupującym. Sprzedający zobowiązany jest do wykonania tak zawartej umowy zgodnie z przepisami prawa.
     3. Po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Kupującego, który przyjął Ofertę, zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa, które Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać. W szczególności Sprzedający zobowiązuje się przestrzegać przepisy prawa konsumentów i wynikające z nich uprawnienia w postaci prawa do składania reklamacji związanych z niezgodnością Towaru
      z umową sprzedaży oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu Towaru.
     4. Kupujący, który przyjmuje Ofertę, ma możliwość wyboru sposobu dostawy oraz sposobu płatności z form udostępnionych na Platformie. Sprzedający może umożliwić płatność przy odbiorze Towaru, a także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych w Platformie.
     5. Transfer środków pieniężnych odbywa się na odrębnych zasadach, określonych przez wybranego Partnera świadczącego usługi płatnicze.

     Artykuł 6. Płatności

     1. Usługi świadczone w ramach Platformy mogą być odpłatne dla Sprzedającego. Szczegóły dotyczące zasad płatności, wysokość opłat i prowizji, są określone w aktualnym Cenniku dostępnym pod adresem: https://pomoc.wszystko.pl/dla-sprzedajacych/finanse/oplaty-i-prowizje/oplaty-i-prowizje-na-wszystko-pl/.
     2. Operator zastrzega sobie prawo zmian Cennika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

     Artykuł 7. Obowiązki i odpowiedzialność Operatora

     1. Operator udostępnia Platformę, umożliwiając Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towaru, jednakże nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników w ramach Platformy ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich umów zawartych w ramach Transakcji, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Operator nie ponosi odpowiedzialności za niezawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będących wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników. Operator nie uczestniczy oraz nie pośredniczy w ewentualnych sporach pomiędzy Użytkownikami. Wszelkie spory strony rozstrzygają indywidualnie między sobą.
     2. Operator nie odpowiada za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
     3. Operator nie weryfikuje Towarów oferowanych w ramach Platformy jednakże posiada możliwość zablokowania Oferty, jeżeli czynności związane z wystawieniem danego Towaru na sprzedaż naruszają przepisy, postanowienia Regulaminu lub są niezgodne z zasadami publikacji Ofert zamieszczonymi w Centrum Pomocy. Sprzedający w takim przypadku powinien skontaktować się z Operatorem w celu wyjaśnienia sytuacji.
     4. W sytuacji, gdy działania Sprzedającego naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź, w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Sprzedającego w ramach Platformy wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Operator może:
      • Zablokować na czas określony lub nieokreślony Konto lub funkcjonalność Konta Sprzedającego w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy;
      • Uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Sprzedającego jego wiarygodności.
     5. Odpowiedzialność Operatora z tytułu korzystania z Platformy oraz utraconych korzyści, rękojmi jest wyłączona.
     6. Operator odpowiada za podział środków pieniężnych wpływających od Kupujących w ramach transakcji i przekazuje informacje o tym podziale do Partnera będącego operatorem płatności, transfer środków pieniężnych realizowany jest przez wybranego Partnera świadczącego usługi płatnicze.
     7. Operator Platformy dokłada należytych starań, aby zapewnić nieprzerwane działanie Platformy. Operator celem zapewnienia wysokiej jakości i sprawności funkcjonowania Platformy zastrzega możliwość przerw w funkcjonowaniu Platformy. W tym czasie korzystanie z Platformy może być ograniczone lub niemożliwe.

     Artykuł 9. Zasady zawarcia i rozwiązania umowy na korzystanie z Platformy

     1. Zawarcie pomiędzy Operatorem a Sprzedającym umowy na korzystanie z Platformy następuje po dokonaniu Rejestracji na Platformie i akceptacji niniejszego Regulaminu.
     2. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony.
     3. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego poprzez przesłanie oświadczenia o rozwiązaniu na piśmie, lub poprzez przesłanie oświadczenia na adres mailowy: administracja@wszystko.pl, a w przypadku Operatora na wskazany przez Sprzedającego podczas rejestracji adres e-mail.
     4. Do momentu rozwiązania umowy Sprzedający uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawartymi umowami sprzedaży Towarów a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży Towarów, nie może natomiast wystawiać ofert ani zawierać już kolejnych umów sprzedaży Towarów.

     Artykuł 9. Postępowanie reklamacyjne

     1. Sprzedający może złożyć reklamację na usługi świadczone przez Operatora w ramach Platformy. Sprzedający może złożyć reklamację w szczególności w przedmiocie:
      • usunięcia lub zablokowania określonych treści opublikowanych przez Sprzedającego w ramach Platformy;
      • zablokowania Konta lub zablokowania dostępu do określonych usług;
      • kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Platformy;
      • środków stosowanych przez Operatora lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Platformy.
     2. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail reklamacje@wszystko.pl z tytułem: „Reklamacja” lub w formie pisemnej na adres Operatora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
     3. Operator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania. Sprzedający otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres, chyba, że Sprzedający zażąda w treści reklamacji przesłania odpowiedzi pisemnej.
     4. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje nie pozwalają na jej rzetelne rozpoznanie,  Operator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie. Termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

     Artykuł 10. Postanowienia końcowe

     1. Operator jest uprawniony do zmiany Regulaminu oraz Cennika.
     2. Zmiana Regulaminu lub Cennika staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionej treści Regulaminu lub Cennika. Sprzedający zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu lub Cennika w drodze poczty elektronicznej na podany przez niego przy rejestracji adres e-mail.
     3. W przypadku braku akceptacji zmian Regulaminu, Sprzedający powinien w terminie 14 dni od dnia udostępnienia na Platformie zmienionego Regulaminu, przesłać informację o braku akceptacji umowy na adres: administracja@wszystko.pl, z tytułem: „Rozwiązanie Umowy”,
      w celu rozwiązania umowy z Operatorem. W takim przypadku stosuje się zasady określone
      w 8 ust. 3 i 4 niniejszego Regulaminu.
     4. Operator może wprowadzić zmianę Regulaminu bez zachowania 14 dniowego terminu,
      o którym mowa powyżej, w tym ze skutkiem natychmiastowym, w następujących przypadkach:
     5. a) na Operatora zostały nałożone obowiązki prawne lub regulacyjne, które uniemożliwiają dotrzymanie 14 dniowego terminu;
     6. b) jeśli zmiana ma charakter porządkowy, organizacyjny, techniczny lub redakcyjny i nie ma wpływu na zmianę uprawnień lub obowiązków Użytkownika.
     7. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
     8. Prawem właściwym dla usług świadczonych przez Operatora w ramach Platformy, jest prawo polskie.
     9. Wszystkie wprowadzane przez Użytkowników dane będą przechowywane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Szczegółowe informacje dotyczące zasad przetwarzania przez Operatora danych osobowych i praw Użytkowników zawarte są w Polityce prywatności.
     10. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 29 czerwca 2023 r.