REGULAMIN PROGRAMU „NA START”

Artykuł 1. Definicje

 1. Organizator – Wszystko.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000 zł
 2. Platforma wszystko.pl – internetowa platforma handlowa prowadzona przez Organizatora dostępna w domenie wszystko.pl.
 3. Program„Na start” (Program) – program wyróżniania poszczególnych Ofert na głównej stronie Platformy wszystko.pl.
 4. Uczestnik – użytkownik Platformy wszystko.pl będący Sprzedającym uczestniczący w Programie „Na start.”

Artykuł 2. Czas trwania i warunki kwalifikacja do Programu

 1. Program „Na start” trwa od 29.06.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu trwania Programu, o czym bezzwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Platformie Wszystko.pl.
 3. W celu zakwalifikowania przez Organizatora Oferty do Programu Oferta powinna spełniać minimum łącznie wszystkie poniższe warunki:
  1. Opis oraz zdjęcia Oferty muszą odzwierciedlać oferowany produkt.
  2. Oferta musi być przypisana do odpowiedniej kategorii.
  3. Oferta musi posiadać minimalny stan magazynowy oferowanego towaru na poziomie minimum 30 szt.
  4. Cena oferowanego towaru musi być najlepsza w określonym terminie w porównaniu do ofert prezentowanych przez Uczestnika na innych serwisach sprzedażowych.
  5. cena oferowanego towaru musi być obniżona o co najmniej 10% w porównaniu do najniższej ceny oferty w ciągu 30 dni.
  6. sprzedawca na dzień premiery Platformy wszystko.pl posiada minimum 50 aktywnych unikatowych Ofert (tj. ofert, których przedmiotem są różne towary- oferty nie mogą się dublować) w ramach jednego Konta.
 4. Organizator weryfikuje i wybiera te Oferty, które w jego ocenie są najbardziej atrakcyjne. Dla uniknięcia wątpliwości wybranie Oferty do Programu odbywa się na podstawie decyzji Organizatora. Decyzja oparta jest w szczególności na:
  1. weryfikacji spełnienia warunków określonych w ust. 3 Regulaminu;
  2. weryfikacji atrakcyjności ceny w zgłoszonej Ofercie względem cen towaru w innych kanałach sprzedaży;
  3. weryfikacji panujących trendów sprzedażowych lub potencjału sprzedażowego danego towaru.
 5. Po decyzji Organizatora o wyborze Oferty do Programu Organizator kontaktuje się ze Sprzedawcą, którego Oferta została wybrana przestawiając propozycję dołączenia do Programu. W takim wypadku Organizator wskazuje szczegóły dotyczące publikacji Oferty, w tym w szczególności termin wyróżnienia Oferty oraz okres prezentacji. Dla uniknięcia wątpliwości Sprzedawca, do którego Organizator przesłał propozycję dołączenia do Programu staje się Uczestnikiem Programu po wyrażeniu zgody na dołączenie oraz akceptacji niniejszego Regulaminu. Organizator przesyła Sprzedawcy niniejszy regulamin razem z propozycją dołączenia do Programu. Dodatkowo regulamin jest dostępny na stronie regulamin.wszystko.pl w zakładce Regulaminy promocji czasowych.
 6. Każda Oferta, która zostanie zakwalifikowana do Programu będzie korzystała z wyróżnienia na głównej stronie Platformy wszystko.pl w określonym przez Organizatora terminie oraz przez okres przez niego wskazany.
 7. W przypadku niemożności prezentacji Oferty w określonym przez Organizatora terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator wskaże Uczestnikowi nowy termin prezentacji danej Oferty.

Artykuł 3. Pozostałe zasady oraz wyłączenia z Programu

 1. W trakcie publikacji Oferty na stronie głównej Platformy wszystko.pl Uczestnik nie może dokonywać modyfikacji Oferty, za wyjątkiem dokonywania obniżenia ceny lub zwiększania liczby sztuk towaru przeznaczonego na sprzedaż w ramach Oferty. W szczególności Uczestnik nie może podwyższać ceny towaru względem pierwotnie zadeklarowanej ceny oraz podwyższać ceny dostawy.
 2. Z programu wyłączone są Oferty z kategorii:
  1. Zdrowie > Erotyka
  2. Zdrowie > Medycyna Naturalna > produkty konopne
  3. Sport i turystyka > Militaria
  4. Dom i ogród > wyposażenie> ozdoby świąteczne i okolicznościowe > fajerwerki
  5. Kolekcja i sztuka > kolekcje> Trafika
 3. Organizator jest uprawniony do usunięcia Oferty z Programu tj. zakończyć publikację zakwalifikowanej Oferty ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Uczestnik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Platformy wszystko.pl.
 4. Organizator zastrzega możliwość publikowania w celach promocyjnych lub marketingowych m.in. w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram) informacji o Ofertach zakwalifikowanych do Programu.

Artykuł 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Programu Uczestnicy mogą zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznie.
 2. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, określony w pkt I lub na adres e-mail sprzedawca@wszystko.pl z dopiskiem „Reklamacja – „Program Na start” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 3. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 4. Przy rozpatrywaniu reklamacji Organizator opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

Artykuł 5. Postanowienia końcowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wszystko.pl sp. z o.o.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest na stronie https://regulamin.wszystko.pl/polityka-prywatnosci/.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na Platformie wszystko.pl.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (w tym także za utraconych korzyści) powstałe w związku z przeprowadzeniem i organizacją Programu.
 4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio postanowienia Regulaminu Platformy wszystko.pl w tym definicje tam określone.
 5. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 28.06.2023 r. i obowiązuje do czasu zakończenia działań związanych z Programem.