REGULAMIN AKCJI MARKETINGOWEJ „Promocja ofert sprzedawcy na stronie głównej”

Artykuł 1. Definicje

 1. Organizator – Wszystko.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000 zł
 2. Platforma wszystko.pl – internetowa platforma handlowa prowadzona przez Organizatora dostępna w domenie wszystko.pl.
 3. Akcja marketingowa „Promocja ofert sprzedawcy na stronie głównej” akcja marketingowa organizowana na Platformie wszystko.pl przez Organizatora, której celem jest przyrost ofert na Platformie wszystko.pl oraz wypromowanie wybranych sprzedawców poprzez umieszczenie ich banerów reklamowych na stronie głównej Platformy wszystko.pl.
 4. Uczestnik – użytkownik Platformy wszystko.pl będący Sprzedającym, posiadający aktywne konto oraz spełniający kryteria kwalifikujące go do uczestnictwa w Akcji marketingowej.

Artykuł 2. Termin zgłoszeń

 1. Zgłoszenia do Akcja marketingowej trwają od dnia 16 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zgłoszeń, o czym bezzwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na odpowiedniej stronie w domenie wszystko.pl.

Artykuł 3. Warunki uczestnictwa

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji marketingowej sprzedający zobowiązany jest przesłać zgłoszenie na adres e-mail: powiadomienia@wszystko.pl z tytułem: „Akcja marketingowa – promowanie na stronie głównej”.
 2. W celu wzięcia udziału w Akcji marketingowej Uczestnik zobowiązany jest spełnić wszystkie poniższe warunki:
  1. przesłać zgłoszenie, o którym mowa w punkcie powyżej;
  2. utworzyć Konto na Platformie wszystko.pl oraz przejść weryfikację uzyskując dostęp do panelu sprzedawcy (dotyczy niezarejestrowanych dotychczas sprzedających) lub posiadać w ramach Platformy wszystko.pl aktywne Konto oraz dostęp do panelu sprzedawcy (dotyczy zarejestrowanych sprzedających);
  3. w okresie od 16 sierpnia 2023 roku do 31 sierpnia 2023 roku wystawić minimalną ilość unikatowych ofert (ofert, których przedmiotem są różne towary – oferty nie mogą się dublować) w ramach jednego Konta, w wybranej przez siebie kategorii, minimalną ilość ofert w danych kategoriach określa załącznik do niniejszego Regulaminu;
  4. zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin (dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu). Przed przystąpieniem do Akcji marketingowej każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Akcji marketingowej Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie regulamin.wszystko.pl w zakładce Regulaminy promocji czasowych.
 3. Niezależnie od spełnienia przez Uczestników warunków uczestnictwa, w uzasadnionych przypadkach, w szczególności gdy Uczestnik nie przestrzega postanowień niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Platformy wszystko.pl Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy kwalifikacji bądź usunięcia Uczestnika z uczestnictwa w Akcji marketingowej.
 4. Oferty uwzględniane w Akcji marketingowej powinny być przyporządkowane do odpowiednich kategorii.
 5. Akcja marketingowa obejmuje wyłącznie kategorie wskazane w załączniku do niniejszego Regulaminu.

Artykuł 4. Wybór laureatów

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji marketingowej sprawuje wewnętrzna 3 osobowa komisja powołana przez Organizatora (dalej jako: „Komisja”).
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  1. sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji marketingowej,
  2. wyłonienie laureatów Akcji marketingowej spośród Uczestników,
  3. rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 3. Komisja wyłoni po pięciu laureatów z każdej kategorii objętej Akcją marketingową.
 4. Komisja podejmuje decyzję o wyborze laureatów na podstawie weryfikacji panujących trendów sprzedażowych występujących w danych kategoriach, w tym m.in. sezonowości, unikalności ofert, potencjału sprzedażowego, rozpoznawalności i częstotliwości wyszukiwania towarów, atrakcyjnych cen, ilości wprowadzonych ofert, ilości Towaru w ramach ofert, jakości opisu, zdjęć, szablonu oferty.
 5. Posiedzenie Komisji, na którym nastąpi wybór laureatów nastąpi 4 września 2023 r. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany tego terminu w przypadku przedłużenia terminu zgłoszeń, o którym mowa w pkt II.
 6. Organizator niezwłocznie po rozstrzygnięciu Akcji marketingowej powiadomi mailowo tych Uczestników, którzy spełnili warunki, ze wskazaniem szczegółów dotyczących publikacji banerów na Platformie wszystko.pl.

Artykuł 5. Zasady prezentacji banerów

 1. Laureaci z każdej kategorii objętej Akcją marketingową otrzymują baner reklamowy prezentujący prowadzony przez laureata w ramach Platformy wszystko.pl sklep internetowy.
 2. Banery reklamowe laureatów prezentowane będą na głównej stronie Platformy wszystko.pl przez okres 24 godzin w terminach 14.09.2023 r. – 31.12.2023 r. według wyboru Organizatora.
 3. Organizator z odpowiednim wyprzedzeniem zaproponuje laureatowi termin prezentacji jego banneru. Laureat może zaproponować inny termin prezentowania banneru, natomiast ostateczną decyzję o terminie prezentacji podejmuje Organizator.
 4. W przypadku niemożności prezentacji banneru w uzgodnionym terminie z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator uzgodni z laureatem nowy termin jego prezentacji.
 5. Na banerze reklamowym prezentowane będzie logo laureata oraz wybrane produkty z jego oferty. Banery będą przekierowywać do listy ofert lub sklepu laureata na Platformie wszystko.pl.
 6. Organizator z uwzględnieniem wskazówek laureata projektuje baner oraz w porozumieniu z nim decyduje o tym, jakie oferty pojawią się na banerze. Dla uniknięcia wątpliwości ostateczną decyzję dotyczącą prezentacji banneru danego laureata podejmuje Organizator.

Artykuł 6. Postępowanie reklamacyjne

 1. Do kompetencji Komisji należy rozpatrywanie reklamacji wpływających od Uczestników.
 2. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji marketingowej Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 3. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, określony w pkt I lub na adres e-mail powiadomienia@wszystko.pl z dopiskiem „Reklamacja – „Promocja ofert sprzedawcy na stronie głównej” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres pocztowy Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 4. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 5. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści niniejszego Regulaminu, Regulaminu Platformy oraz obowiązujących przepisach prawa.

Artykuł 7. Postanowienia końcowe

 1. Akcja marketingowa prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator oświadcza, że Akcja marketingowa nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wszystko.pl sp. z o.o.
  Informacja o przetwarzaniu danych osobowych jest na stronie https://regulamin.wszystko.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na odpowiedniej stronie w domenie wszystko.pl.
 5. Organizator zastrzega sobie także prawo do nierozstrzygnięcia Akcji marketingowej, jeśli ilość otrzymanych zgłoszeń będzie niewystarczająca.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (w tym także za utracone korzyści) powstałe w związku z przeprowadzeniem i organizacją Akcji marketingowej.
 7. Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
 8. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 sierpnia 2023 roku i obowiązuje do czasu zakończenia działań związanych z Akcją marketingową.

Lista kategorii biorących udział w Akcji marketingowej oraz minimalna ilość ofert w poszczególnych kategoriach:

Dom i ogród – 800

Dziecko – 500

Elektronika – 500

Firma i usługi – 300

Kolekcja i sztuka – 200

Kultura i rozrywka – 500

Moda – 800

Sport i Turystyka – 300

Supermarket – 400

Uroda – 300

Zdrowie – 300

Motoryzacja – 800