Regulamin Promocji “Gwarancja 0% Prowizji od Sprzedaży”

Artykuł 1. Definicje

 1. Organizator – Wszystko.pl sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000,00
 2. Platforma wszystko.pl – internetowa platforma handlowa prowadzona przez Organizatora dostępna w domenie wszystko.pl.
 3. Akcja promocyjna „Gwarancja 0% prowizji od sprzedaży” – akcja promocyjna organizowana na Platformie wszystko.pl przez Organizatora, której celem jest przyrost ofert na Platformie wszystko.pl.
 4. Uczestnik – użytkownik Platformy wszystko.pl będący Sprzedającym, spełniający kryteria kwalifikujące go do uczestnictwa w Akcji promocyjnej

Artykuł 2. Termin zgłoszeń

 1. Zgłoszenia do Akcji promocyjnej trwają od dnia 17.04.2023 roku do 31.05.2023 roku.
 2. Organizator zastrzega sobie możliwość przedłużenia terminu zgłoszeń, o czym bezzwłocznie poinformuje poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na odpowiedniej stronie w domenie wszystko.pl.

Artykuł 3. Warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej

 1. W celu wzięcia udziału w Akcji promocyjnej Uczestnik zobowiązany jest spełnić wszystkie poniższe warunki:
  • utworzyć Konto na Platformie wszystko.pl oraz przejść weryfikację uzyskując dostęp do panelu sprzedawcy (dotyczy niezarejestrowanych dotychczas sprzedających) lub posiadać w ramach Platformy wszystko.pl aktywne Konto oraz dostęp do panelu sprzedawcy (dotyczy zarejestrowanych sprzedających);
  • przesłać zgłoszenie, na adres e-mail powiadomienia@wszystko.pl z tytułem: „Akcja promocyjna – Gwarancja 0% prowizji od sprzedaży”;
  • w terminie do 31.05.2023 r. wystawić i utrzymać minimum 10 000 unikatowych (niepowtarzalnych) ofert w ramach jednego Konta (dla uniknięcia wątpliwości Uczestnik zobowiązany jest utrzymać minimalną ilość unikatowych ofert przez okres minimum 3 miesięcy licząc od dnia premiery Platformy wszystko.pl);
  • zapoznać się i zaakceptować niniejszy Regulamin (dla uniknięcia wątpliwości uznaje się, iż przesłanie zgłoszenia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu). Przed przystąpieniem do Akcji promocyjnej każdy Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się
   z postanowieniami Regulaminu. Przystępując do Akcji promocyjnej, Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu. Regulamin jest dostępny na stronie regulamin.wszystko.pl  w zakładce Regulamin dla sprzedającego.
 2. Oferty uwzględniane w Akcji promocyjnej powinny być przyporządkowane do odpowiednich kategorii.
 3. Każdy Uczestnik, spełniający łącznie wszystkie warunki opisane w pkt 1 powyżej otrzymuje gwarancję braku prowizji od sprzedaży na Platformie wszystko.pl do dnia 31.12.2024 r.  Powyższe oznacza, że nawet w przypadku wprowadzenia prowizji od sprzedaży na Platformie wszystko.pl Uczestnicy zostaną z takich opłat zwolnieni. Organizator niezwłocznie po rozstrzygnięciu Akcji promocyjnej powiadomi mailowo tych Uczestników, którzy spełnił warunki Akcji promocyjnej.
 4. Organizator może wykluczyć Uczestnika z Akcji promocyjnej, jeżeli Uczestnik:
  • a) narusza postanowienia niniejszego Regulaminu lub Regulaminu Platformy wszystko.pl;
  • b) w inny sposób narusza bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa w związku z Akcją promocyjną.
 5. W przypadku, gdy Uczestnik podjął jakiekolwiek działania mające na celu ominięcie zabezpieczeń lub mające wpływ na fałszowanie danych, Organizator może wykluczyć Uczestnika z Akcji promocyjnej.

Artykuł 4. Postępowanie reklamacyjne

 1. Nadzór nad prawidłowym przebiegiem Akcji promocyjnej sprawuje wewnętrzna komisja powołana przez Organizatora (dalej jako: „Komisja”).
 2. Do zadań Komisji należy w szczególności:
  • sprawdzenie czy dany Uczestnik spełnia wszystkie warunki uczestnictwa w Akcji promocyjnej,
  • rozpatrywanie reklamacji Uczestników.
 3. Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące przebiegu Akcji promocyjnej Uczestnicy powinni zgłaszać w formie pisemnej lub elektronicznie w terminie do 7 dni od dnia ogłoszenia wyników.
 4. Reklamacje powinny zostać wysłane listem poleconym na adres Organizatora, określony
  w pkt I lub na adres e-mail powiadomienia@wszystko.pl z dopiskiem „Reklamacja – Akcja promocyjna – Gwarancja 0% prowizji od sprzedaży” oraz zawierać imię i nazwisko Uczestnika, adres Uczestnika, datę i miejsce zdarzenia, którego dotyczy roszczenie oraz treść żądania.
 5. Złożone reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Zainteresowani zostaną powiadomieni o sposobie rozpatrzenia reklamacji w odpowiadającej formie, w jakiej została złożona reklamacja, niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 6. Przy rozpatrywaniu reklamacji Komisja opiera się na treści niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisach prawa.

Artykuł 5. Postanowienia końcowe

 1. Akcja promocyjna prowadzona jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Organizator oświadcza, że Akcja promocyjna nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej, w rozumieniu Ustawy z dnia 19 listopada 2009 roku o grach hazardowych.
 3. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Wszystko.pl sp. z o.o. Informacja
  o przetwarzaniu danych osobowych jest na stronie https://regulamin.wszystko.pl/polityka-prywatnosci/.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. O zmianie Uczestnik zostanie poinformowany poprzez umieszczenie odpowiedniego komunikatu na odpowiedniej stronie w domenie wszystko.pl.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody (w tym także za utracone korzyści) powstałe w związku z przeprowadzeniem i organizacją Akcji promocyjnej.
 6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 17.04.2023 r. i obowiązuje do czasu zakończenia działań związanych z Akcją promocyjną.