Regulamin dla Sprzedających obowiązujący do 28.03

Niniejszy regulamin zwany dalej „Regulaminem” określa zasady działania i korzystania z Platformy wszystko.pl, której Administratorem jest Wszystko.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000,00 zł.

Artykuł 1. Definicje

Użyte w Regulaminie terminy oznaczają:

 1. Administrator – Wszystko.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Krakowie, ul. Prof. M. Życzkowskiego 29A, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000242000, NIP 9512161113. Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi 3.630.000,00 zł.
 2. Platforma wszystko.pl (Platforma) –  internetowa platforma handlowa prowadzona przez Administratora dostępna w domenie wszystko.pl.
 3. Użytkownik – podmiot gospodarczy (przedsiębiorca) lub osoba fizyczna, która uzyskała dostęp do usług Platformy wszystko.pl na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedający – podmiot gospodarczy będący Użytkownikiem podejmujący w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą zarejestrowaną w Polsce działania zmierzające do zbycia lub zbywający Towary w ramach Oferty, który posiada Konto.
 5. Kupujący – Użytkownik podejmujący działania zmierzające do nabycia lub nabywający Towary w ramach Platformy wszystko.pl, który posiada Konto.
 6. Gość – Kupujący nie posiadający Konta na Platformie.
 7. Rejestracja – procedura zakładania Konta na Platformie.
 8. Konto – prowadzony dla Użytkownika przez Administratora zbiór zasobów, w którym są gromadzone dane Użytkownika oraz informacje o jego działaniach w ramach Platformy, umożliwiający dostęp do funkcjonalności Platformy umożliwiających dokonywanie zakupu Towarów. Konto tworzone jest dla wskazanego przez Użytkownika adresu e-mail. W ramach Konta Użytkownik może uzyskać dostęp do prowadzenia sprzedaży poprzez aktywację Panelu Sprzedającego.
 9. Panel Sprzedającego – wyodrębniona część Konta umożlwiająca prowadzenie sprzedaży Towarów. Aktywacja Panelu Sprzedającego odbywa się po dokonaniu dodatkowej weryfikacji zgodnie z Regulaminem.
 10. Login – unikatowy adres mailowy, tj. jednorazowo podawany w procesie rejestracji umożlwiający dostęp do Konta.
 11. Towar – rzecz, będąca przedmiotem umów sprzedaży zawieranych przy użyciu Platformy.
 12. Oferta – propozycja zawarcia umowy sprzedaży Towaru na warunkach określonych przez Sprzedającego, w szczególności zawierających cenę i opis oferowanego Towaru, koszt i sposób dostawy, przy wykorzystaniu i za pomocą funkcjonalności dostępnych w ramach Platformy wszystko.pl
 13. Transakcje – procedury zawierania i wykonywania umów sprzedaży Towarów pomiędzy różnymi Użytkownikami w ramach Platformy wszystko.pl
 14. Partnerzy – podmioty trzecie, których usługi udostępnione zostały Użytkownikom w ramach Platformy, świadczone na odrębnych zasadach.
 15. Dni Robocze – dni od poniedziałku do piątku z zastrzeżeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 16. Godziny Robocze – godziny od 8 do 16 w Dni Robocze.

Artykuł 2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania przez Użytkowników z Platformy.
 2. Korzystanie z Platformy wymaga dysponowania przez Użytkownika urządzeniem z dostępem do internetu, wyposażonym w oprogramowanie służące do przeglądania i korzystania ze stron www, a także z dostępem do prawidłowo skonfigurowanej poczty elektronicznej, której adres został wskazany podczas Rejestracji.
 3. Z Platformy mogą korzystać zarejestrowany Użytkownik lub Gość.
 4. Do korzystania z Platformy w pełnym zakresie wymagane jest ponadto:
  • Aktywne połączenie z Internetem pozwalające na obustronną komunikację przez protokół HTTPS;
  • Posiadanie poprawnie zainstalowanej i prawidłowo skonfigurowanej, aktualnej wersji przeglądarki internetowej obsługującej standard HTML5 oraz technologię kaskadowych arkuszy stylów (CSS3), Wspierane przeglądarki: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Microsoft Edge i Safari. Przeglądarki internetowe są wspierane dla szerokości ekranu wynoszącej co najmniej 320 px w standardzie RWD. Zalecamy, żeby przeglądarka internetowa pracowała w rozdzielczości ekranu nie mniejszej niż 1366×768 pikseli;
  • Posiadanie adresu i dostępu do poczty elektronicznej (e-mail);
  • Włączenie obsługi JavaScript oraz plików cookies (zwykle domyślnie włączone w przeglądarce);
  • w przypadku urządzeń mobilnych: oryginalny system Android w wersji nie mniej niż 5.0 lub oryginalny system iOS w wersji nie mniej niż 13.0. Platforma wszystko.pl może nie wyświetlać się poprawnie na telewizorach, telefonach Blackberry oraz telefonach z systemem Windows.
 5. Administrator umożliwia Sprzedającemu zawieranie umów sprzedaży Towarów na zasadach opisanych Regulaminem. Administrator nie jest stroną umów zawieranych pomiędzy Użytkownikami i nie ponosi odpowiedzialności za treść i wykonanie umowy sprzedaży danego Towaru przez Sprzedającego lub Kupującego.
 6. W ramach Platformy Sprzedający ma możliwość publikowania informacji o Towarach. W celu uniknięcia wątpliwości, informacje te stanowią Oferty. Dokonanie przez innego Użytkownika wyboru Towarów, sposobu dostawy i płatności oraz finalnie potwierdzenie ich nabycia stanowi przyjęcie Oferty i zawarcie umowy sprzedaży między Sprzedającym, a innym Użytkownikiem dotyczącym tego Towaru na warunkach określonych w Ofercie i przepisach obowiązującego prawa.
 7. Sprzedający zobowiązany jest do powstrzymania się od:
  • korzystania z Platformy bezpośrednio lub pośrednio w celu sprzecznym z prawem, w celu naruszenia przepisów prawa, w sposób sprzeczny z Regulaminem, dobrymi obyczajami lub powszechnie przyjętymi zasadami korzystania z sieci Internet,
  • naruszania prawa innych Użytkowników, Administratora lub osób trzecich, w szczególności poprzez podawanie nieprawdziwych danych, podszywanie się pod inne podmioty lub nadużycie posiadanych uprawnień,
  • oferowania do sprzedaży Towarów, których sprzedaż jest niedozwolona,
  • niewywiązywania się z umów zawartych przy użyciu Platformy,
  • bezpośredniego lub pośredniego ingerowania w system teleinformatyczny Administratora w celu nieuprawnionego modyfikowania danych, powodowania dysfunkcji lub przeciążenia systemów teleinformatycznych,
  • zawierania pozornych umów sprzedaży bądź wykonywania innych działań w porozumieniu z Kupującymi, mającymi faktycznie inny cel niż prawidłowe wykonanie umowy sprzedaży,
  • nakłanianie Kupujących do finalizowania procesu zakupowego poza Platformą.
 8. Zabronione jest nieuprawnione wykorzystywanie nazwy, oznaczeń, elementów graficznych (w tym logo), układu i kompozycji stron internetowych Platformy (tzw. layout), treści zamieszczonych w Platformie przez inne osoby, a także naruszania praw własności intelektualnej w inny sposób, bez wyraźnej, pisemnej zgody Administratora. W szczególności zabronione jest korzystanie z nazwy oraz logo wszystko.pl do celów oznaczania nazwy Sprzedającego lub Towarów.

Artykuł 3. Rejestracja i logowanie Użytkownika.

 1. Użytkownik w celu korzystania z Platformy dokonuje rejestracji poprzez wypełnienie elektronicznego formularza rejestracyjnego dostępnego na Platformie, w tym podanie swojego adresu e-mail oraz hasła. Na podany adres e-mail zostanie wysłana wiadomość zawierająca informacje o sposobie ukończenia Rejestracji. Użytkownik może dokonać Rejestracji oraz dalszych czynności w ramach Portalu poprzez osobę upoważnioną do realizowania w jego imieniu wskazanych czynności. Z chwilą ukończenia Rejestracji dochodzi do utworzenia Konta i zawarcia umowy pomiędzy podmiotem rejestrowanym a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
 2. Sprzedający, w celu uzyskania dostępu do wszystkich usług, w tym do możliwości oferowania Towarów, jest zobowiązany aktywować w ramach swojego Konta usługi dostępne dla Sprzedawcy poprzez podanie danych: nazwy, pod którą Sprzedający będzie widoczny w Platformie, nazwy podmiotu rejestrowanego (firmy), NIP-u, numeru REGON odpowiednio w zależności od rodzaju prowadzonej działalności, oraz numer rachunku bankowego, adresu, miasta, kodu pocztowego, imienia i nazwiska  przedstawiciela firmy, numeru telefonu swojego lub innej osoby upoważnionej przez Sprzedającego do kontaktu oraz adresu e-mail.
 3. Administrator dokonuje weryfikacji Sprzedających poprzez sprawdzenie podanych danych z danymi zawartymi w ewidencjach oraz rejestrach. Administrator może skontaktować się ze Sprzedającym i zażądać od Sprzedającego przesłania oświadczeń lub dokumentów potwierdzających podane przez niego dane.
 4. W wyniku prawidłowo dokonanej Rejestracji Sprzedający otrzymuje dostęp do utworzonego dla niego Konta, z którego może korzystać po podaniu zgłoszonego podczas rejestracji adresu e-mail oraz hasła
 5. Konto zawiera podane przez Sprzedającego dane oraz historię jego działalności w ramach Platformy. W przypadku jakichkolwiek zmian danych, Sprzedający zobowiązany jest do niezwłocznego ich zaktualizowania. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za skutki podania bądź utrzymywania danych niepełnych, nieaktualnych bądź nieprawdziwych.
 6. Negatywna weryfikacja w zakresie wskazanym w ust. 4 lub 5 powyżej na etapie Rejestracji powoduje brak możliwości aktywowania usług dedykowanych dla Sprzedającego. Administrator skontaktuje się w takim przypadku ze Sprzedającym. W przypadku negatywnej weryfikacji po aktywacji Konta Administrator może zawiesić dostęp do Platformy, jednocześnie kontaktując się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia wątpliwości.
 7. Sprzedającemu nie wolno udostępniać nieupoważnionym osobom możliwości korzystania z Konta, w tym ujawniać hasła służącego dostępowi do Konta. Sprzedający zobowiązany jest zachować hasło do Konta w tajemnicy i zabezpieczyć je przed ujawnieniem.
 8. Sprzedający może posiadać więcej niż jedno Konto, jednakże nie może ich wykorzystywać do dokonywania jakichkolwiek czynności stanowiących naruszenie postanowień niniejszego Regulaminu.
 9. Sprzedający nie może korzystać ze swojego Konta w sposób niezgodny z charakterem i przeznaczeniem usług świadczonych przez Administratora oraz w sposób zakłócający korzystanie z Platformy.

  Artykuł 4. Oferta

  1. Sprzedający wystawia Towar na sprzedaż (składa Ofertę) na zasadach określonych w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.
  2. Sprzedający wystawia Towar na sprzedaż poprzez metody udostępnione przez Platformę.
  3. Sprzedający ponosi pełną odpowiedzialność za treść umieszczanych przez siebie informacji. Sprzedający zobowiązuje się, że wszelkie informacje związane ze Sprzedającym (publikowane w ramach Platformy), wystawieniem Towaru na sprzedaż bądź prezentowane w związku z dostawą Towarów lub w ramach komunikacji z Użytkownikami:
   • są w pełni rzetelne i zgodne z wymogami prawa, w tym uwzględniają informacje wymagane przepisami dotyczącymi ochrony konsumentów,
   • dotyczą wyłącznie wystawianego Towaru,
   • nie naruszają praw osób trzecich lub Administratora,
   • nie wprowadzają w błąd co do właściwości Towaru,
   • nie zachęcają do zakupu Towaru poza Platformą, w tym nie zawierają reklam, treści ogłoszeniowych,
   • nie zawierają oznaczeń domen internetowych bądź linków do stron internetowych innych niż w ramach Platformy oraz innych form promocji towarów i usług nieoferowanych w Platformie;
   • nie ulegną zmianie w stosunku do Użytkowników, którzy złożyli ofertę zakupu Towaru przed dokonaniem danej zmiany.
  4. Oferty wystawione w Platformie powinny być publikowane przez Sprzedającego w odpowiednich kategoriach z uwzględnieniem parametrów zdefiniowanych w Platformie Informacje związane z wystawianą ofertą opublikowane przez Sprzedającego na Platformie, mogą być ponadto publikowane przez Administratora w celach promocyjnych lub marketingowych w serwisach społecznościowych (np. Facebook, Instagram).
  5. Sprzedający udziela Administratorowi niewyłączną, nieograniczoną terytorialnie i nieodpłatną licencję na wprowadzanie do pamięci komputera, utrwalanie, zwielokrotnianie i rozpowszechnianie całości lub dowolnego fragmentu publikacji, treści i zdjęć zamieszczonych na Platformie, w tym Oferty, w celu jego wyświetlania w ramach usług świadczonych na Platformie oraz w celach marketingowych lub promocyjnych. Udzielenie licencji jest konieczne dla pełnego korzystania z Platformy oraz doprowadzenia do zwiększenia szans sprzedaży Towaru.
  6. Użytkownik oświadcza, że jest uprawniony do udzielenia wskazanych powyżej praw i nie narusza w ten sposób praw osób trzecich. Użytkownik zwolni Administratora oraz podmioty, którym Administrator udzieli dalszych zgód na korzystanie z ww. praw z odpowiedzialności.

  Artykuł 5. Przyjęcie Oferty

  1. Użytkownik celem zakupu Towaru dokonuje jego wyboru poprzez dodanie Towaru do wirtualnego koszyka.
  2. Po dokonaniu wyboru Towarów, a przed dokonaniem wyboru formy płatności, Użytkownik zobowiązany jest do wskazania pełnego i prawidłowego adresu do wysyłki, adresu e-mail oraz numeru telefonu, który do czasu dostawy nie może ulec zmianie. Zmiana adresu dostawy możliwa jest po uzgodnieniu ze Sprzedającym.
  3. Z chwilą przyjęcia Oferty, tj. zatwierdzenia nabycia Towarów, Kupujący wyraża zgodę na przekazanie Sprzedającemu oraz Partnerom informacji obejmujących dane niezbędne do realizacji Transakcji.

  Artykuł 6. Umowa sprzedaży Towaru

  1. Zawarcie umowy sprzedaży Towaru pomiędzy Sprzedającym a Kupującym, który nabywa Towar, następuje z chwilą przyjęcia oferty przez Kupującego. Sprzedający zobowiązuje się do wykonania tak zawartej umowy zgodnie z przepisami prawa i wysokimi standardami obsługi klienta.
  2. Dalsze czynności po zawarciu umowy przez Sprzedającego i Kupującego, który przyjął Ofertę, regulowane są przepisami prawa. Sprzedający zobowiązują się uwzględniać obowiązujące przepisy prawa, w tym w szczególności prawa konsumentów, z uwzględnieniem uprawnień w postaci złożenia reklamacji związanych z niezgodnością Towaru z umową sprzedaży oraz prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu Towaru.
  3. Kupujący, który przyjmuje Ofertę, ma możliwość wyboru sposobu dostawy z form udostępnionych przez Sprzedającego.
  4. Kupujący, który przyjmuje Ofertę, ma możliwość wyboru sposobu płatności z form udostępnionych na Platformie. Sprzedający może umożliwić płatność przy odbiorze Towaru, a także w postaci elektronicznej z wykorzystaniem sposobów płatności udostępnionych w Platformie.
  5. Transfer środków pieniężnych odbywa się na odrębnych zasadach, określonych przez wybranego Partnera świadczącego usługi płatnicze.
  6. Momentem zapłaty jest chwila, w której Sprzedający otrzymał środki pieniężne.
  7. Sprzedający jest zobowiązany do zapewnienia wykonania umowy sprzedaży oraz prawidłowej obsługi Kupujących, w szczególności powinien udzielić wyczerpujących wyjaśnień dotyczących prawidłowości wykonania umowy sprzedaży w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania żądania wyjaśnień od Kupującego.
  8. Sprzedający powinien prawidłowo dokumentować i rozliczać zawarte umowy sprzedaż

  Artykuł 7. Płatności

  1. Usługi świadczone w ramach Platformy mogą być odpłatne dla Sprzedającego. Szczegóły dotyczące zasad płatności, wysokość opłat i prowizji jest określona w Cenniku znajdującym się na stronie https://pomoc.wszystko.pl/dla-sprzedajacych/finanse/oplaty-i-prowizje/oplaty-i-prowizje-na-wszystko-pl/
  2. Administrator zastrzega sobie prawo zmian Cennika na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  Artykuł 8. Rola i odpowiedzialność Administratora

  1. Administrator udostępnia Użytkownikom narzędzia informatyczne, umożliwiające Użytkownikom zawieranie umów sprzedaży Towaru, natomiast nie ponosi odpowiedzialności za zachowania Użytkowników ani za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przez nich czynności faktycznych bądź prawnych w związku z zawieranymi umowami sprzedaży Towaru, jak również nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań podjętych przez Użytkowników oraz osoby trzecie, a stanowiących naruszenie postanowień Regulaminu. W szczególności Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nie zawarcie bądź nieważność zawartych umów między Użytkownikami, będących wynikiem działania bądź zaniechania Użytkowników.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Użytkowników, ani zdolność Użytkowników do bycia podmiotem czynności prawnych.
  3. Administrator nie sprawdza Towarów oferowanych w ramach Platformy jednakże posiada możliwość zmiany kategorii Towaru bądź edycji błędnie ustawionych parametrów opisujących podstawowe właściwości Towaru albo zablokowania Oferty poprzez uniemożliwienie jej widoczności dla Kupujących, o czym informuje Sprzedającego. Nadto, Administrator może usunąć lub zablokować Ofertę w przypadku, gdy czynności związane z wystawieniem danego Towaru na sprzedaż naruszają przepisy lub postanowienia Regulaminu.
  4. W przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają postanowienia Regulaminu, przepisy obowiązującego prawa, dobre obyczaje bądź prawa innych Użytkowników lub osób trzecich bądź w uzasadnionych przypadkach, gdy Konto lub działalność Użytkownika w ramach Platformy wymaga dodatkowej weryfikacji danych, Administrator może:
   • Zawiesić na czas określony lub nieokreślony Konto Użytkownika;
   • Ograniczyć na czas określony lub nieokreślony funkcjonalność Konta Użytkownika w zakresie dostępu do poszczególnych usług świadczonych w ramach Platformy;
   • Uzależnić korzystanie z Platformy od potwierdzenia przez Użytkownika jego wiarygodności.
  5. Niezależnie od powyższego Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania w ramach Platformy, w tym również ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Administratora.
  6. Odpowiedzialność Administratora z tytułu korzystania z Platformy oraz utraconych korzyści, rękojmi jest wyłączona.

  Artykuł 9. Postępowanie reklamacyjne

  1. Sprzedający może złożyć reklamację, dotyczącą następujących kwestii mających wpływ na sytuację Sprzedającego:
   • usługi przewidziane w Regulaminie nie są realizowane przez Administratora lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu albo Administrator nie wywiązuje się z obowiązków wynikających z przepisów prawa;
   • usunięcie lub zablokowanie określonych treści opublikowanych przez Sprzedającego w ramach Platformy;
   • zawieszenia Konta lub ograniczenia dostępu do określonych usług;
   • kwestii technologicznych, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Platformy;
   • środków stosowanych przez Administratora lub jego zachowania, które wiążą się bezpośrednio ze świadczeniem usług w ramach Platformy.
  2. Reklamacja może zostać złożona na adres e-mail kontakt@wszystko.pl lub w formie pisemnej na adres Administratora. Reklamacja powinna zawierać co najmniej adres e-mail, podany podczas rejestracji Konta, opis zgłaszanych zastrzeżeń oraz oczekiwany sposób rozstrzygnięcia sprawy.
  3. Administrator rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Sprzedający otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na podany przez niego adres. W przypadku odrzucenia skargi Administrator powiadomi o tym Sprzedającego podając powody tej decyzji.
  4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera informacji niezbędnych do jej rozpatrzenia, Administrator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie w niezbędnym zakresie, a termin 14 dni biegnie wówczas od dnia doręczenia uzupełnionej reklamacji.

  Artykuł 10. Umowa z Administratorem

  1. Z chwilą dokonania Rejestracji w Portalu pomiędzy Użytkownikiem, a Administratorem zostaje zawarta umowa o prowadzenie Konta na czas nieokreślony.
  2. Umowa może zostać rozwiązana przez Użytkownika w każdym czasie poprzez oświadczenie złożone Administratorowi na piśmie bądź na adres mailowy kontakt@wszystko.pl. Umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym, jednakże nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia zawarcia ostatniej z umów sprzedaży Towaru zawartej za pośrednictwem Platformy. W okresie od złożenia oświadczenia o rozwiązaniu przez Sprzedającego do definitywnego rozwiązania umowy, Sprzedający uczestniczy w rozpoczętych czynnościach związanych z zawarciem umowy sprzedaży Towaru, a także posiada wgląd do Konta oraz dostęp do funkcji i usług umożliwiających realizację zawartych umów sprzedaży Towarów, natomiast Sprzedający nie powinien wystawiać ofert ani zawierać już kolejnych umów sprzedaży Towarów.
  3. W przypadku, gdy działania Sprzedającego naruszają postanowienia Regulaminu, Administrator może zawiesić świadczenie usług na rzecz Sprzedającego lub czasowo bądź stale ograniczyć dostęp do poszczególnych usług w ramach Platformy w ramach określonego Konta. Powyższe ma zastosowanie w przypadku:
   • nieuregulowania wymagalnej należności z tytułu świadczonych usług bądź podejmowania działań mających na celu unikanie płatności wobec Administratora,
   • podania niepełnych lub nieprawdziwych danych kontaktowych bądź danych dotyczących Towarów, jeżeli zmierza to do wprowadzenia w błąd, wyrządzenia szkody bądź naruszenia przepisów prawa lub Regulaminu,
   • udostępnienia Konta innym osobom niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
   • publikacji przez Użytkownika ofert, których przedmiotem są Towary którymi obrót narusza powszechnie obowiązujące prawo, prawa osób trzecich bądź dobre obyczaje,
   • wykorzystywania Kont niezgodnie z zasadami określonymi w art. 3.11 Regulaminu,
   • wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Użytkowników,
   • oferowanie Towarów w celu innym niż zawarcie i wykonanie umowy sprzedaży, w szczególności zachęcanie Kupujących do finalizowania transakcji poza Platformą,
   • naruszanie zasad dotyczących ochrony konsumentów bądź ochrony danych osobowych,
   • naruszenia zasad Partnerów.
  4. O zawieszeniu Konta lub ograniczeniu dostępu do określonych usług Administrator powiadomi Sprzedającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail), wskazując przyczyny zawieszenia lub ograniczenia dostępu do Konta.
  5. Umowa z Użytkownikiem może zostać rozwiązana przez Administratora za wypowiedzeniem, z zachowaniem 14-dniowego terminu wypowiedzenia.
  6. Administrator może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia w przypadku, gdy:
   • korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, wynikającego z przepisów prawa;
   • może wykazać, że Sprzedający naruszył warunki korzystania z Platformy.
  7. Prawem właściwym dla umowy pomiędzy Użytkownikiem a Administratorem, której przedmiotem są usługi świadczone przez Administratora w ramach Platformy, jest prawo polskie.

  Artykuł 11. Postanowienia końcowe

  1. Administrator zastrzega sobie możliwość zmiany Regulaminu oraz Cennika.
  2. Zmiana Regulaminu lub Cennika staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Administratora, który nie może być krótszy niż 14 dni od momentu udostępnienia na Platformie zmienionej treści Regulaminu lub Cennika. Administrator dostarczy Sprzedającym zmieniony Regulamin w drodze poczty elektronicznej na podany przez nich przy rejestracji adres e-mail.
  3. Sprzedający zostanie powiadomiony o zmianie Regulaminu. W przypadku braku akceptacji zmiany Regulaminu Użytkownik może zgłosić usunięcie Konta  na adres kontakt@wszystko.pl z tytułem: Usunięcie Konta.
  4. Administrator przetwarza dane osobowe na zasadach określonych Polityką prywatności i plików cookie znajdującej się w Platformie.
  5. W razie uznania niektórych postanowień Regulaminu za nieważne lub niewiążące w orzeczeniu sądu lub innego uprawnionego organu, pozostałe postanowienia pozostają ważne.
  6. Załączniki stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.